logo szkola promujaca zdrowieSzkoła Podstawowa Nr 19 w Rzeszowie należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W roku szkolnym 2017/2018 otrzymaliśmy Certyfikat Wojewódzki.

W naszej codziennej działalności dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej poprzez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego. Uczymy jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Zachęcamy innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do działań w zakresie promocji zdrowia.

Koncepcja promocji zdrowia

Promocja zdrowia, to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Działamy w myśl hasła:

Nasze zdrowie w naszych rękach

Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, twórczemu działaniu i satysfakcji z życia. Zdrowie ma wiele wymiarów: fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy i zależy od wielu czynników środowiskowych, na które sami możemy mieć wpływ.

Promocja zdrowia jest procesem zmian poprzez:

działania indywidualne podejmowane przez nas samych w celu wprowadzania sprzyjających zdrowiu zmian w naszym stylu życia, oraz

działań zbiorowych wspólnych dla tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu zarówno fizycznego i społecznego.

Promocja zdrowia uświadamiania, że sami podejmujemy decyzje w sprawach naszego  zdrowia i ponosimy odpowiedzialność za zdrowie nie tylko  własne, ale i innych ludzi w naszym otoczeniu.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, ƒ
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji szkoły promującej zdrowie są założenia promocji zdrowia, warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników i uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) oraz współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że

promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Zapraszamy  wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na logo naszej szkoły w ramach Programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie".


Program Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2020/2021


WAŻNE WYDARZENIA

 


CIEKAWE MATERIAŁY I PREZENTACJE

 


 

SZKOLNY KONKURS
NA LOGO
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Informujemy, że termin składania prac na LOGO " SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE" zostaje przesunięty w związku z zawieszeniem zajęć. O terminie rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy po wznowieniu zajęć szkolnych.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
 1. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są:

- szkolny koordynator promocji zdrowia ( kl. 1-3) p. Krystyna Kwiecień
- szkolny koordynator promocji zdrowia ( kl. 4-8) p. Małgorzata Babiarz
we współpracy z nauczycielem plastyki p. Beatą Sitarską oraz nauczycielem zajęć komputerowych p. Arkadiuszem Pliszką.

 1. Cele konkursu:

- wspieranie uczniów w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia;
- rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy o zdrowym stylu życia;
- promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności artystycznych i informatycznych;
- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
- zapoznanie całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą, koncepcją, standardami Programu Szkoła Promująca Zdrowie,
- wyłonienie najlepszego logo dla naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:
 • uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać:

- nazwę: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
- nazwę: Szkoła  Promująca Zdrowie
- elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

 • format pracy A3 lub A4,
 • technika wykonania pracy dowolna,
 • praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w programie komputerowym : wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)
 • praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.
 1. Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy 1-3,
- II kategoria: klasy 4- 8

W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie oddają prace swoim wychowawcom, następnie wychowawcy przekazują  prace szkolnym koordynatorom promocji zdrowia.

 1. Prace można składać do dnia 13.03.2020r.

Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Nagrodzone prace w dwóch kategoriach wiekowych wywieszone będą na tablicy Szkoły Promującej Zdrowie. Spośród nich zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie. Zostanie wyłonione w drodze głosowania całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców). Nad prawidłowym przebiegiem głosowania będą czuwać szkolni koordynatorzy promocji zdrowia.

 1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będą:

- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie,
- szkolni koordynatorzy promocji zdrowia ( dla kl. 1-3 oraz klas 4-8)  jako przewodniczący komisji
- nauczyciel plastyki p. Beata Sitarska
- nauczycielem zajęć komputerowych p. Arkadiusz Pliszka.

 1. W konkursie do wygrania przez uczniów czekają ciekawe nagrody.
 2. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Informacje o Programie Szkoła Promująca Zdrowie znajdują się m.in. na stronie internetowej Szkoły w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła Promująca Zdrowie oraz na tablicy Szkoły Promującej Zdrowie dnia 31.03.2020 r.

Organizatorzy konkursu:

p.Krystyna Kwiecień,
p.Małgorzata Babiarz

 

 PRACE KONKURSOWE

Adam Szczupakowski
Adam Szczupakowski
Aleksanda Arciszewska
Aleksanda Arciszewska
Aleksandra Ostromęcka
Aleksandra Ostromęcka
Aleksandra Pelc
Aleksandra Pelc
Anna Arciszewska
Anna Arciszewska
Antonina Jastrząb
Antonina Jastrząb
Bartłomiej Bednarz
Bartłomiej Bednarz
Dawid Oraczko
Dawid Oraczko
Emilia Gurbała
Emilia Gurbała
Ewelina Strzemecka
Ewelina Strzemecka
Filip Hnatów
Filip Hnatów
Gabriela Kurpyta
Gabriela Kurpyta
Iza Wysowska
Iza Wysowska
Julia Zaborowska
Julia Zaborowska
Kalina Wietecha
Kalina Wietecha
Karolina Koneczna
Karolina Koneczna
Karolina Ryfa
Karolina Ryfa
Kinga Majewska
Kinga Majewska
Klaudia D'ercole
Klaudia D'ercole
Małgorzata Lechowicz
Małgorzata Lechowicz
Maria Kołodziej
Maria Kołodziej
Mateusz Kandefer
Mateusz Kandefer
Oliwia Chrobak
Oliwia Chrobak
Oliwia Surowiec
Oliwia Surowiec
Patryk Tutka
Patryk Tutka
Piotr Wilczak
Piotr Wilczak
Wiktoria Kalandyk
Wiktoria Kalandyk
Wiktoria Wilk
Wiktoria Wilk
Wktoria Goral
Wktoria Goral
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29