dzieciakiŚwietlica przy SP Nr 19 w Rzeszowie, sprawuje opiekę nad wszystkimi uczniami podczas ich zajęć pozalekcyjnych w godzinach od 630 - 1700.
Mamy w niej do własnej dyspozycji jadalnię, salę gier zręcznościowych oraz salę przeznaczoną do odrabiania zadań domowych, która jednocześnie służy jako sala telewizyjna.


W roku szkolnym 2019/2020 wychowawcy świetlicy szkolnej będą realizować program autorski zajęć pt." Elementy arteterapii na zajęciach w świetlicy szkolnej". Arteterapia to grupowe zajęcia, które wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność - rysowanie, malowanie, modelowanie do wyrażania problemów członków grupy. Działania przez sztukę pozwalają dziecku być otwartym na bodźce zewnętrzne, wyzwalają ambicje i chęć współpracy z innymi ludźmi. Pomagają osiągać sukcesy w nauce i w kontaktach z rówieśnikami dzięki eliminowaniu negatywnych emocji i zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa. Arteterapia ma szczególne zastosowanie wobec dzieci nieśmiałych, wrażliwych, z zachowaniami problemowymi ( agresywnych, nadpobudliwych ruchowo, zahamowanych).
W czasie zajęć będą wykorzystywane następujące formy arteterapii:
     - muzykoterapia
     - ekspresja plastyczna
     - biblioterapia
     - chromoterapia
     - aromaterapia
 
Najważniejsze funkcje arteterapii to stworzenie warunków umożliwiających dzieciom wypoczynek, zdobycie dodatkowej wiedzy, która pomoże lepiej funkcjonować w otaczającym świecie oraz przekształcenie negatywnego nastawienia do zaistniałych problemów szkolnych na pozytywne działania.
 
W roku szkolnym 2019/2020 dla wychowanków świetlicy szkolnej są prowadzone przez wychowawców następujące koła zainteresowań:
- w poniedziałki koło tenisa stołowego prowadzi pani Joanna Kula
- w środy koło taneczne prowadzi pani Joanna Janusz
- we czwartki koło plastyczne prowadzi pani Irena Kasprzyk
- w piątki koło zabaw i gier z językiem niemieckim  prowadzi pani Karolina Orlof.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.

 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 9 W RZESZOWIE

Postanowienia ogólne

W szkole działa świetlica, realizująca zadania opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Świetlica jest integralną częścią szkoły - realizuje cele i zadania przyjęte w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Celem działalności świetlicy jest:
- zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
- udzielanie pomocy w nauce,
- zorganizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i rekreacji,
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

Założenia organizacyjne

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku i obejmuje opieką dzieci w godz. od 6.30 do 17.00:
a) rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy,
b) w przypadku nagłego i wyjątkowego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka rodzice zobowiązani są do zawiadomienia świetlicy dzwoniąc na numer tel. 17 748 25 17 – godzina odbioru dziecka zostanie odnotowana w dokumentacji szkolnej.

2. Zapisy do świetlicy odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania.

3. Rodzice zapisując dziecko pobierają u wychowawców świetlicy kartę zgłoszenia, którą wypełniają podając aktualne dane (każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie zgłaszana pracownikowi świetlicy).

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy tylko przez upoważnione przez rodziców osoby, wymienione w karcie zgłoszenia.

5. Wszystkie zmiany dotyczące odbierania lub wyjścia dzieci ze świetlicy muszą być zgłaszane przez rodziców na piśmie u wychowawców (zał.2).

6. Samodzielny powrót dziecka do domu musi być zaznaczony w karcie zgłoszenia lub złożony na piśmie u wychowawców (zał.1). Załączniki do pobrania tutaj

8. Wychowawcy nie zwalniają dzieci na telefoniczną prośbę rodziców.

9. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

10. Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

11. W świetlicy organizowane są: zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych, konkursy, imprezy.

Wychowankowie świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

- odpoczynku i zabawy,
- korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji, pokonywaniu trudności w nauce i rozwiązywaniu konfliktów,
- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
- korzystania z pomocy dydaktycznych,
- opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,
- zgłaszania własnych pomysłów i problemów

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

- kulturalnego zachowania się w świetlicy i stołówce,
- właściwego zachowania wobec innych dzieci, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły,
- słuchania i wykonywania poleceń wychowawców,
- nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
- dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,
- poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia,
- przestrzegania regulaminu świetlicy.


Opłaty za obiady należy wpłacać na konto
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9
na nr rachunku bankowego:
03 1020 4391 0000 6602 0187 6846
do 15 dnia każdego miesiąca. 
 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
( np. Jan Kowalski, klasa, opłata za obiady za styczeń 2017 r.)